פרטיות – tassatelaviv

מתרגשים להשיק את האתר החדש

פרטיות

באתר זה, עושה חברת הכרטיסים את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם. חברת הכרטיסים תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת חברת הכרטיסים שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. חברת הכרטיסים תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, חברת הכרטיסים תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש ל חברת הכרטיסים לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

חברת הכרטיסים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה ״טסה״ שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית SSL.

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה חברת הכרטיסים על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי TASSA ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

חברת הכרטיסים לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב חברת הכרטיסים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי חברת הכרטיסים לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.
  3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם חברת הכרטיסים ו/או מי מטעמה.
  4. ניתן צו שיפוטי המורה ל חברת הכרטיסים למסור את פרטי המשתמש.
  5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין חברת הכרטיסים, אם וככל שיהיו.
  6. דיוור ישיר.ר

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק התקשורת חברת הכרטיסים מודיעה למשתתף, כי בכפוף לביצוע רכישה באתר הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומים שונים מטעמה בעבור מוצר או שירות דומה לתא הדואר האלקטרוני שלו ו/או במסרוני ס״מ .
המשתתף נותן את הסכמתו לכך והוא מוותר מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה.
במידה והמשתתף מבקש מראש שלא ישלחו אליו פרסומים שונים עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, לחברת הכרטיסים  במייל  או באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

זכויות קניין רוחני
התכנים המפורסמים באתר לרבות (ולא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או חברת הכרטיסים ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש וחלקם אף מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת חברת הכרטיסים. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל חברת הכרטיסים ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של חברת הכרטיסים, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת חברת הכרטיסים.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את חברת הכרטיסים בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

למען הסר ספק, שמה של חברת הכרטיסים, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הקשורים אליה, הם קניינה הבלעדי של חברת הכרטיסים ואין לעשות בהם כל שימוש, אלא באישור חברת הכרטיסים מראש ובכתב.

סמכות שיפוט בלעדית
על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל בלבד. סדר ההושבה במועדונים ו/או בלוקיישנים החיצוניים במופעי ישיבה הנו על פי האזור המצוין על גבי הכרטיס (רכישת כרטיסים במופעי ישיבה תתבצע על פי בחירת אזור ישיבה), בהתאם לסדר ההגעה וסידור המארחת. בכל המועדונים הישיבה סביב השולחנות משותפת.

מזון ושתיה - ניתן להזמין מזון ושתיה עד חצי שעה לפני תחילת המופע.