תקנון אתר – tassatelaviv

מתרגשים להשיק את האתר החדש

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מועדון ״טסה״ וירגולה גרופ בע"מ 516693256
תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט שלנו. תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר בתקנון הינו למען הנוחות בלבד. בתקנון זה, יחיד משמע גם רבים, על פי העניין. כל המחירים כוללים מע"מ (ככל שעל פי הדין חל מע"מ על העסקה), אלא אם צוין במפורש אחרת. המחירים כוללים עמלות. משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, ואתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. הכותרות בתקנון זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ו/או לכל צורך אחר. בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לחברת הכרטיסים– יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של חברת הכרטיסים. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה. שים לב – הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין חברת הכרטיסים. חברת הכרטיסים תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא במקרה שבו חברת הכרטיסים נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר. חברת הכרטיסים שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.ך

פרשנות ותנאים כלליים

"אירוע" בתקנון זה – כל אירוע המופיע באתר. "משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש. "הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר."המחזיק בכרטיס" – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.  " שובר מתנה" שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון זה (סעיף 10 לתקנון)


הגבלת אחריות ותנאי השימוש באתר

האירועים המופיעים באתר הינם בבעלות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי האירוע"). חברת הכרטיסים אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים. רכישת כרטיס כניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל אירוע ואירוע. חברת הכרטיסים אך ורק מוכרת את הכרטיסים.ם

אמרגני, מפיקי או מארגני האירועים עשויים לשנות את מחירי הכרטיסים לפי שיקול דעתם בכל עת, ול- Tassa וירגולה גרופ בע״מ,  אין ולא תהיה כל אחריות בעניין זה כלפי רוכש הכרטיסים, לרבות לא בגין הפרש שייווצר, אם ייווצר, בין המחיר בו נמכר הכרטיס לרוכש לבין המחיר המוצע לרוכשים אחרים.ם

בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם האירוע נעשים מטעם בעלי האירוע. אי לכך, חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית לפרסומים שנעשים באתר, לרבות המלצות, ואין לראות בהם משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה, וכל המסתמך עליהם ו/או נוהג על פיהם, עושה זאת על אחריותו בלבד.ד

כמו כן, חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.ע

לחברת הכרטיסים אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות.ת

כל שימוש באתר ו/או כל הסתמכות על האמור באתר ו/או על הפרסומים באתר ו/או על כל תוכן המוצג ו/או מושמע ו/או מודפס באתר ו/או כל תוכן מכל מין וסוג שהוא הנמצא באתר ו/או הקשור לאתר (להלן: "תכני האתר")הינם על אחריות המשתמש בלבד. חברת הכרטיסים אינה מתחייבת בשום אופן כי תכני האתר יהיו מדויקים ו/או כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל חברת הכרטיסים ו/או אצל ספקיה ו/או אצל כל מי מטעמה ו/או פרסומים מוטעים ו/או לא מעודכנים ו/או לא מורשים וכו'. המשתמש ו/או כל מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד חברת הכרטיסים לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות.ת

ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לחברת הכרטיסים כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.ד

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכד' באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.ן

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בניסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.ה

חברת הכרטיסים תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסוים ו/או לאירועים מסוימים ו/או לכל האירועים, חברת הכרטיסים לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.ד

השימוש באתר הינו אישי בלבד והרכישה הינה אישית בלבד

חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. חברת הכרטיסים תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.י

ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לחברת הכרטיסים ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי TASSA,  לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.ש

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חברת הכרטיסים אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.ם

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה לאירוע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי האתר שבו מתקיים האירוע (להלן בפסקה זאת: "אתר"). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל אתר ואתר. המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שלחברת הכרטיסים אין כל אחריות בנוגע לנוהלי האתר שבו מתקיים האירוע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, לרבות נהלים הנוגעים לנגישות האתר וכי נוהלי כל אתר נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת האתר בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו חברת הכרטיסים. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי חברת הכרטיסים הנוגעת לנוהלי אתר שבו התקיים אירוע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי האתר לפני האירוע, ולנהוג בהתאם להם.ם

חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו מאתר האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל אתר האירוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי האתר. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי חברת הכרטיסים במקרה שבו יורחק מהאתר ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצ"ב, ומחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת דמי החזר ו/או כל סכום אחר  מחברת הכרטיסים.ם

למען הסר ספק, חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית כלפי רוכש ו/או מחזיק כרטיס ו/או כל מי מטעמם ו/או במקומם לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקי גוף ו/או נזקי רכוש, שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) בגין השימוש בכרטיס ו/או בגין השתתפותו באירוע ו/או בגין כניסתו ו/או אי כניסתו לאתר האירוע ו/או בגין כל דבר בקשר עם האירוע.ע

אופן ביצוע רכישת כרטיס באתר ואופן ביצוע התשלום

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית חברת הכרטיסים לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה, ורק קבלת אישור מחברת הכרטיסים באמצעות הדואר האלקטרוני על השלמת העסקה, תיחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.ת

את הכרטיס ניתן לרכוש באחת מהאפשרויות הבאות

א. באמצעות אתר האינטרנט – תשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

ב. במקרים מסוימים תתאפשר רכישה בקופות בערב האירוע – תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מזומן.ן

נכים ו/או בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון – מקומות ישיבה בבימת נכים, מוזמנים לבצע רכישה באתר וכן לפנות אלינו טלפונית.ת

ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, על המשתמש להיות בעל הרשאה תקפה להשתמש בכרטיס האשראי. ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא היתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה חברת הכרטיסים זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך

SUPER GIFT CARD שובר מתנה- תנאי שימוש וביטול 

תוקף "סופר שובר מתנה" מוטבע על גבי השובר, לאחר מועד זה לא יכובד שובר המתנה ולא יוחלף.

שובר זה מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. במקרה של שימוש חלקי תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בשובר.

ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי-מימוש, אובדן או גניבה.

חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

רוכש השובר יכול לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יוכל לבטל עסקה תוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה (לפי המאוחר מבניהם), בכפוף להצגת תעודה מתאימה; זאת בלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) בין הרוכש לבין חברת הכרטיסים. במידה והעסקה נעשתה באתר בלבד ללא שיחה עם חברת הכרטיסים, ביטול העסקה יעשה בתוך 14 יום, כאמור לעיל.

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 2100 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 100 ₪. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה או אי אספקת השובר במועד – לא יגבו דמי ביטול. 

שובר המתנה מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. במקרה של שימוש חלקי תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בשובר.ר

ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי-מימוש, אובדן או גניבה.ה

חברת הכרטיסים לא תהיה אחראית לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.י

רוכש השובר יכול לבטל את העסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם.ם

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יוכל לבטל עסקה תוך ארבעה חודשים ממועד ביצוע העסקה, או מיום קבלת אישור ההזמנה (לפי המאוחר מבניהם), בכפוף להצגת תעודה מתאימה; זאת בלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית) בין הרוכש לבין חברת הכרטיסים. במידה והעסקה נעשתה באתר בלבד ללא שיחה עם חברת הכרטיסים, ביטול העסקה יעשה בתוך 14 יום, כאמור לעיל.ל

דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב הסכום ששולם בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 2100 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 100 ₪. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה או אי אספקת השובר במועד – לא יגבו דמי ביטול.ל